Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Nilfisk Kereskedelmi Kft. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja.   

 
AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE: 
Név: Nilfisk Kereskedelmi Kft. 
Cím: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy,  II. Rákóczi Ferenc u 10. 
Cégjegyzékszáma: 01-13-995925 
KSH számjele: 24213842-7810-113-01 
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85149/2015. 
Telefon: +36 (24) 507-466 
Fax: +36 (24) 507-451 
E-mail: info.hu@nilfisk.com 
Képv.: Nagy Sándor ügyvezető   

 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
 A Nilfisk Kereskedelmi Kft. az ügyfél személyes adatait csak az ügyfél hozzájárulása, vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.   

 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A  Nilfisk Kereskedelmi Kft. az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen: - regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység - szerződéskötés - panaszok, bejelentések, igények kezelése - igényérvényesítés - kapcsolattartás - jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése   Az ügyféltől a regisztráció során tehát csak olyan adatokat kérhetőek, amelyek a szerződés létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek. 

 
AZ ADATKEZELÉS MENETE: 
A Nilfisk Kereskedelmi Kft. által üzemeltetett www.vipercleaning.hu weboldal meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele kizárólag személyes adatok (vezeték -és keresztnév, cím [ország, irányítószám, település, utca, házszám], e-mail cím, telefonszám közlésével lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután az ügyfél megadta őket.   A weboldal látogatása alatt a szerver a következőket rögzíti és tárolja: - az ügyfél internet-szolgáltatójának IP címét - azt a weboldalt, ahonnan az ügyfél meglátogatta az oldalt - azokat a weboldalakat, amelyeket az ügyfél erről a weboldalról meglátogatott - a látogatás időpontját és időtartamát.   A weboldalon található linkek átvezethetnek olyan weboldalakra, amelyekre a jelen szabályzat nem érvényes. Személyesen történő szerződéskötéskor az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez minimálisan szükség van a weboldalon is kötelezően szükséges adatok megadására, de a kezelt adatok köre szolgáltatásfajtánként változhat.   

 
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: 
Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik és az adatok törléséig tart. Az ügyféllel kapcsolatos információk őrzése csak addig tart, amíg az a cél megvalósításához szükséges. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az ügyfél hozzájárulásával került sor, a Nilfisk Kereskedelmi Kft. a felvett adatokat  jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.   

 
ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS: 
A Nilfisk Kereskedelmi Kft. gondoskodik az ügyfél adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Nilfisk Kereskedelmi Kft. gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.     

 
ADATTOVÁBBÍTÁS:
A Nilfisk Kereskedelmi Kft. Szolgáltatásainak egy részét (szervíz) szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az ügyfél adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az ügyfél kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja a Nilfisk Kereskedelmi Kft.  harmadik fél számára, amennyiben az a szerződés megvalósulásához szükséges. A  Nilfisk Kereskedelmi Kft. A szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.   

 
AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI 
Az Avtv. alapján az ügyfélnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az ügyfél ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Nilfisk Kereskedelmi Kft. Ezen kívül az ügyfél kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az ügyfél a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését az info.hu@nilfisk.com e-mail címen terjesztheti elő.   

 
PANASZ, JOGORVOSLAT: 
Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu